• No : 9507
  • 公開日時 : 2017/07/10 13:15
  • 印刷

NetAttest LAPは単体で利用できますか?

NetAttest LAPは単体で利用できますか?
カテゴリー : 

回答

単体利用はできません。
認証サーバーとしてNetAttest LAP Manager、CounterACT、NetAttest EPS
のいづれかが必要です。